Wkrótce numer kontakt@slowikor.pl
Nasza strona facebook

 

Projekt pn. „SŁOWIKOR dla Seniorów”

 

Stowarzyszenie Stacja Rozwoju „SŁOWIKOR” w okresie 01.07.2022 r. – 30.06.2023 realizuje projekt pn. „SŁOWIKOR dla Seniorów” na który otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs.

Nr wniosku o dofinansowanie : WND-RPSL.09.02.05-24-018E/20

Wartość dofinansowania : 180 415,35 zł 

Wkład Funduszy Europejskich : 164 895,75 zł  

Projekt odpowiada na rozwoju systemu opieki dla osób niesamodzielnych nieaktywnych zawodowo w wieku po zakończonej aktywności zawodowej (60+). Celem projektu jest : Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości miejsc wsparcia i usług społecznych dla 27 osób (w tym 19 kobiet) niesamodzielnych i nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ (seniorów) z terenu Gminy Poczesna zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym poprzez funkcjonowanie i zwiększenie miejsc w Klubie Seniora w okresie do 30.06. 2023 r. zapobiegając osamotnieniu i marginalizacji seniorów zwiększając ich aktywność w życiu społecznym.

Planowane efekty :

27 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostanie objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi;

7 nowoutworzonych miejsc świadczenia usług społecznych. 

27 wspartych miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu;

324 wsparte miejsca świadczące usługi w klubie seniora w ujęciu miesięcznym.