Wkrótce numer kontakt@slowikor.pl
Nasza strona facebook

Stowarzyszenie Stacja Rozwoju „Słowikor” w zawiązku z realizacją projektu pn. „Aktywni seniorzy i zdolna młodzież” o nr WND-RPSL.09.02.04-24-0349/17 realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie ogłasza nabór na stanowisko: 

Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego 

Miejsce wykonania pracy:

Stowarzyszenie Stacja Rozwoju „Słowikor”

ul. Podlaska 1, 42-263 Słowik 

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę na czas określony w wymiarze 1/2 etatu – finansowana ze środków unijnych w ramach projektu pn. „Aktywni seniorzy i zdolna młodzież”.

Wymagania niezbędne:

 1. Kandydat/ka posiada wykształcenie wyższe:   na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo–wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;
 1. Kandydat/ka nie jest i nie był/a pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;
 1. Kandydat/ka  wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 2. Kandydat/ka  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność kierowania zespołem pracowników,
 2. odpowiedzialność,
 3. samodzielność,
 4. kreatywność,
 5. komunikatywność,
 6. znajomość obsługi komputera,
 7. doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. kierowanie działalnością Placówki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. opieka nad dziećmi przebywającymi w świetlicy środowiskowej,
 3. organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych, w tym przygotowywanie sali i dbanie o czystość i porządek sali oraz przygotowywanie poczęstunku dla dzieci,
 4. systematyczne wizytacje zajęć grupowych i indywidualnych zgodnie z potrzebami i harmonogramem oraz ocena realizacji zadań,
 5. odpowiedzialność za powierzony majątek,
 6. dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji Placówki Wsparcia,
 7. dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących uczestników, znajdujących się w placówce oraz ich rodzin.
 8. przygotowywanie corocznych sprawozdań z działalności Placówki Wsparcia oraz przedstawianie potrzeb,
 9. nadzór nad sprawozdawczością merytoryczną z związaną z funkcjonowaniem placówki,
 10. inspirowanie działań instytucji, organizacji społecznych, osób prawnych i fizycznych w sprawach dotyczących rozwoju form i zakresu działalności Placówki oraz współdziałanie i koordynowanie tych działań.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach,
 6. referencje,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 8. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych, 
 9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania placówką,
 10. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona, potwierdzone własnoręcznym podpisem.
 11. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego – oświadczenie o jego wypełnianiu, w przypadku gdy nie ma osób zobowiązanych do alimentacji – oświadczenie, że nie został nałożony obowiązek alimentacyjny,
 12. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Termin naboru aplikacji: do 29.10.2019 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres:  

Stowarzyszenie Stacja Rozwoju „Słowikor”

ul. Podlaska 1, 42-263 Słowik

osoba do kontaktu : 

Adam Morzyk – tel. 691-379-664

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli dotyczącej ochrony danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.