Wkrótce numer kontakt@slowikor.pl
Nasza strona facebook

Stowarzyszenie Stacja Rozwoju „Słowikor” w zawiązku z realizacją projektu pn. „Aktywni seniorzy i zdolna młodzież” o nr WND-RPSL.09.02.04-24-0349/17 realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie ogłasza nabór na stanowisko: 

Opiekun Klubu Seniora  

Miejsce wykonania pracy:

Stowarzyszenie Stacja Rozwoju „Słowikor”

ul. Podlaska 1, 420263 Słowik 

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę na czas określony w wymiarze 1/2 etatu – finansowana ze środków unijnych w ramach projektu pn. „Aktywni seniorzy i zdolna młodzież”.

Wymagania niezbędne:

 1. Kandydat/ka posiada wykształcenie min. średnie 
 2. Kandydat/ka posiada ukończony kurs (min. 20 godz.) przygotowujący do prowadzenia klubu seniora lub kurs opiekuna osób starszych. 

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność kierowania zespołem ludzkim,
 2. odpowiedzialność,
 3. samodzielność,
 4. kreatywność,
 5. komunikatywność,
 6. znajomość obsługi komputera,
 7. doświadczenie w pracy z osobami starszymi. 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. kierowanie działalnością klubu seniora,
 2. prowadzenie niezbędnej dokumentacji tj. dzienniki obecności, dzienniki zajęć,
 3. opracowywanie miesięcznych planów zajęć,
 4. prowadzenie zajęć tematycznych z uczestnikami klubu seniora,
 5. organizacja wyjazdów integracyjnych oraz uczestnictwo w wyjazdach integracyjnych,
 6. prowadzenie kół zainteresowań,
 7. organizacja imprez okolicznościowych (np. wigilia),
 8. odpowiedzialność za powierzony majątek,
 9. dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących uczestników klubu seniora. 

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach,
 6. referencje,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 8. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych, 
 9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania obowiązków opiekuna klubu seniora,
 10. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Termin naboru aplikacji: do 28.05.2018 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres:  

Stowarzyszenie Stacja Rozwoju „Słowikor”

ul. Podlaska 1, 420263 Słowik

osoba do kontaktu : 

Adam Morzyk – tel. 691-379-664

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli dotyczącej ochrony danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.