Wkrótce numer kontakt@slowikor.pl
Nasza strona facebook
W dniu 05.02.2020 w Stowarzyszeniu Stacja Rozwoju „ Słowikor” w Słowiku odbyło się uroczyste podsumowanie zrealizowanego projektu „Aktywni seniorzy i zdolna młodzież” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Poddziałanie: 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.
Projekt realizowany był w partnerstwie z Gminą Poczesna w okresie od 01.02.2018 r. – 31.01.2020 r. Kwota dofinansowania projektu wynosiła 570 072, 50 zł.
Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu Stowarzyszenie Stacja Rozwoju „ Słowikor” mogło wyremontować pomieszczenia i stworzyć miejsce przyjazne mieszkańcom Słowika, Korwinowa oraz gminy Poczesna. W ramach projektu utworzono Klub Seniora dla osób po zakończonej aktywności zawodowej, w którym odbywały się warsztaty zdrowego żywienia, spotkania z dietetykiem, wyjazdy do kina, teatru oraz na basen, wycieczki krajoznawcze, zajęcia animacyjne, zajęcia z profilaktyki ruchowej oraz Placówkę Wsparcia Dziennego – świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży w wieku 7 – 16 lat. Świetlica oferowała udział w zajęciach rozwijających z języka angielskiego i koła nauko-technicznego, zajęcia animacyjne, zajęcia rozwijające, zajęcia uzupełniające i wyrównujące wiedzę, gry i zabawy rozwijające, pomoc pedagogiczną i psychologiczną.
Swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Poczesna- Krzysztof Ujma, Przewodnicząca Rady Gminy i wiceprezes Stowarzyszenia Stacja Rozwoju „ Słowikor” Iwona Choła, Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego, Prezes Osp Słowik, pomysłodawca i twórca projektu – Adam Morzyk, Dyrektor GCKIiR w Poczesnej – Iwona Skorupa, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słowiku – Iwona Skęda, Sołtys sołectwa Słowik –Łukasz Palimąka, Sołtys sołectwa Korwinów- Marcin Puchała, Członek Zarządu Stowarzyszenia Stacja Rozwoju „ Słowikor” Jadwiga Łapcik, Przewodnicząca KGW „Feniks” Zofia Blukacz, Monika Matysiak- pedagog, byli i obecni pracownicy: Patrycja Dobrakowska-Nowak, Beata Kaszyca, Katarzyna Płachecka, Paula Urbańczyk, Joanna Gronkiewicz oraz rodzice: Sabina Niestrój, Monika Gładys -Walentek.
Akcentem uroczystości było wręczenie podziękowań wszystkim osobom, które wspierały działalność Stowarzyszenia Stacja Rozwoju „Słowikor” podczas realizacji projektu oraz wręczenie zaświadczeń wszystkim uczestnikom projektu ” Aktywni seniorzy i zdolna młodzież”.
Część oficjalna zakończyła się występem dzieci i młodzieży w języku angielskim pod kierownictwem Pani Joanny Gronkiewicz, wspólnym pokrojeniem tortu i poczęstunkiem przygotowanym podczas warsztatów kulinarnych prowadzonych w klubie Seniora z Panią mgr Karoliną Górnik-Horn –dietetykiem klinicznym.
Dziękujemy wszystkim za obecność.
Z poważaniem
Justyna Krawiec-Puchała
Prezes Stowarzyszenia Stacja Rozwoju „ Słowikor”