Wkrótce numer kontakt@slowikor.pl
Nasza strona facebook

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Stowarzyszenie Stacja Rozwoju „Słowikor” zaprasza do składania ofert odnośnie postępowania dot.:

 

Prowadzenia zajęć rozwijających z języka angielskiego dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicy środowiskowej. Zamówienie dotyczy realizowanego projektu pn. „Aktywni seniorzy i zdolna młodzież” w ramach Poddziałania: 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017r.

ROZDZIAŁ 1

OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO

ZAMAWIAJĄCY:

Stowarzyszenie Stacja Rozwoju „Słowikor”

telefon 691-379-664,  REGON:  367017476, NIP   5732880055

Adres do korespondencji:

Stowarzyszenie Stacja Rozwoju „Słowikor”, Podlaska 1, 42-263 Słowik

slowikor@gmail.com

ROZDZIAŁ 2

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenia zajęć rozwijających z języka angielskiego dla dzieci uczestniczących
  w zajęciach świetlicy środowiskowej. Zajęcia odbywać się będą w pomieszczeniach świetlicy wyposażonej w tablicę interaktywną z częstotliwością 1 raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne. Zakres merytoryczny lekcji powinien odpowiadać podstawie programowej przewidzianej dla szkoły podstawowej. W ramach przedmiotu zamówienia podmiot/osoba świadcząca usługi prowadzenia lekcji zobligowany jest do przygotowania materiałów i ćwiczeń wykorzystywanych podczas lekcji. Zamawiający zapewnia dostęp do sprzętu multimedialnego oraz elektronicznego niezbędnego podczas prowadzenia zajęć. Zajęcia odbywać się będą w dzień roboczy w godzinach funkcjonowania świetlicy tj. od 1430 do 18 30.
 2. W ramach zamówienia zrealizowanych zostanie min. 136 godzin lekcyjnych (45 min.)
 3. Miejsce prowadzenia zajęć: ul. Podlaska 1, 42-263 Słowik.
 4. Usługa realizowana zostanie na potrzeby realizowanego projektu pn. „Aktywni seniorzy i zdolna młodzież”

w ramach Poddziałania: 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 1. Termin realizacji zamówienia: Okres realizacji usługi obowiązywać będzie od dnia podpisania umowy do 31.01.2020r.

CPV:

80580000-3 Oferowanie kursów językowych

ROZDZIAŁ 4

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU  DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 1. Posiadania kwalifikacji do wykonywania określonej działalności lub czynności. Poprzez kwalifikacje rozumie się ukończenie studiów wyższych na kierunku filologii angielskiej nim. Stopień licencjata .

– warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca posiada kwalifikację do wykonania określonej działalności lub czynności,

Ocena spełniania warunku, nastąpi wg formuły „spełnia”/„nie spełnia” na podstawie przedłożonej kopii dyplomu ukończenia filologii angielskiej, potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

 1. Posiadania doświadczenia.

warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca będzie posiadać doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju zamówień, tj. jest w stanie udokumentować wykonanie w ostatnich 3 latach min. 100 godz. zajęć grupowych z dziećmi w wieku 7-16 lat. W przypadku osób prowadzących nauczanie języka angielskiego min. 1 rok szkolny w szkole podstawowej w oparciu o umowę o pracę min. 9/18 pensum nauczycielskiego warunek uznaje się spełniony.

Ocena spełniania warunku, nastąpi wg formuły „spełnia”/„nie spełnia” na podstawie informacji zawartych

w przedłożonym wraz z ofertą wykazie usług stanowiącego załącznik nr 1 do Oferty cenowej oraz na podstawie załączonych do oferty poświadczeń Wykonawcy w postaci np.: zaświadczenia o zatrudnieniu w szkole publicznej podstawowej/ kserokopii umowy o pracę w szkole podstawowej poświadczonej za zgodność z oryginałem

 ROZDZIAŁ 5

KRYTERIUM OCENY OFERT

 1. Kryterium oceny ofert stanowi:
 1. Cena – 100%

Ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie z formułą:

C min

Wartość punktowa ofert Kc  =  —————  x  100 pkt

C of

gdzie:

C min – najniższa cena ofertowa brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,

C of   –  cena ofertowa brutto oferty badanej.

 1. O wyborze oferty najkorzystniejszej decydować będzie najwyższa ocena punktowa.
 2. Maksymalna do uzyskania liczba punktów w ramach wszystkich kryteriów równa jest 100. Punkty w podanych kryteriach wyliczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Prosimy o przedstawienie kosztów netto/brutto realizacji zamówienia.

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że kilka ofert uzyskało taką samą ilość punktów Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

                                                                                   ROZDZIAŁ 6

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT, TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA, SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT,
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Termin składania ofert: do 2 listopada 2018 r. W przypadku składania ofert drogą pocztową bądź kurierem za datę złożenia przyjmuje się termin wpływu oferty do Zamawiającego.
 2. Miejsce składania ofert: osobiście, drogą pocztową bądź kurierem na adres : Stowarzyszenie Stacja Rozwoju „Słowikor”
  Podlaska 1, 42-263 Słowik lub drogą elektroniczną na adres: slowikor@gmail.com
 3. Termin realizacji zamówienia: Okres realizacji usługi obowiązywać będzie od dnia podpisania umowy do 31.01.2020r.
 4. Sposób przygotowania ofert: Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami Zapytania ofertowego. Oferta winna być złożona na Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
 5. Miejsce realizacji usługi: Stowarzyszenia Stacja Rozwoju „Słowikor” ul. Podlaska 1, 42-263 Słowik.

Osoby do kontaktu:

 1. a) W sprawach dotyczących procedury postępowania i przedmiotu zamówienia:

– Adam Morzyk – 691-379-664

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – oferta cenowa
 2. Załącznik nr 2 warunki udziału